LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL 1 – Dispozitii generale

Art. 1 – Prezenta lege stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.

CAPITOLUL 2 – Domeniul de aplicare

Art. 2 – (1) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi urmatoarele:

 1. a) efluentii gazosi emisi în atmosfera si dioxidul de carbon captat si transportat în scopul stocarii geologice si stocat geologic potrivit prevederilor Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum si a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului sau exclusi din domeniul de aplicare a respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceasta;
 2. b) solurile (in situ), inclusiv solurile contaminate neexcavate si cladiri legate permanent de sol;
 3. c) solurile necontaminate si alte materiale geologice naturale excavate în timpul activitatilor de constructie, în cazul în care este cert ca respectivul material va fi utilizat pentru constructii în starea sa naturala si pe locul de unde a fost excavat;
 4. d) deseurile radioactive;
 5. e) explozibilii declasati;
 6. f) materiile fecale, în cazul în care acestea nu intra sub incidenta alin. (2) lit. b), paiele si alte resturi vegetale nepericuloase provenite din agricultura sau silvicultura si care sunt folosite în agricultura ori silvicultura sau pentru producerea de energie din biomasa prin procese ori metode care nu dauneaza mediului si nu pun în pericol sanatatea populatiei.

(2) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi, în masura în care sunt reglementate prin alte acte normative, urmatoarele:

 1. a) apele uzate;
 2. b) subprodusele de origine animala, inclusiv produse transformate care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu excep_ia produselor care urmeaza sa fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalatie de producere a biogazului ori a compostului;
 3. c) carcasele de la animalele care au decedat în orice alt mod decât prin sacrificare, inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii si care sunt eliminate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002;
 4. d) deseurile rezultate în urma activitatilor de prospectare, extractie, tratare si stocare a

resurselor minerale, precum si a exploatarii carierelor care intra sub incidenta Hotarârii

Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

(3) Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute de alte acte normative aplicabile, sedimentele depuse în apele de suprafata în scopul gestionarii apelor si a cailor navigabile sau al prevenirii

inundatiilor, al atenuarii efectelor inundatiilor si secetei ori asanarii terenurilor nu se supun prevederilor prezentei legi, în cazul în care se face dovada ca respectivele sedimente sunt nepericuloase.

(4) Actele normative care transpun directive individuale pot stabili pentru gestionarea anumitor categorii de deseuri reguli speciale pentru cazuri individuale sau reguli care vin în completarea dispozitiilor prezentei legi.

CAPITOLUL 3 – Definitii

Art. 3 – Semnificatia termenilor specifici utilizati în prezenta lege este prevazuta în anexa nr. 1.

CAPITOLUL 4 – Ierarhia deseurilor

Art. 4 – (1) Ierarhia deseurilor se aplica în functie de ordinea prioritatilor în cadrul legislatiei si al

politicii în materie de prevenire a generarii si de gestionare a deseurilor, dupa cum urmeaza:

 1. a) prevenirea;
 2. b) pregatirea pentru reutilizare;
 3. c) reciclarea;
 4. d) alte opera_iuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica;
 5. e) eliminarea.

(2) Aplicarea ierarhiei deseurilor mentionata la alin. (1) are ca scop încurajarea actiunii în materie de prevenire a generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel încât sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului.

(3) În acest sens, pentru anumite fluxuri de deseuri specifice, aplicarea ierarhiei deseurilor poate suferi modificari în baza evaluarii de tip analiza ciclului de viata privind efectele globale ale generarii si gestionarii acestor deseuri.

(4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asigura un proces transparent de elaborare a actelor normative si a politicii în domeniul gestionarii deseurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, cu completarile ulterioare.

(5) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului ia în considerare principiile generale ale protectiei mediului, precautiei si durabilitatii, fezabilitatii tehnice si viabilitatii economice, protectiei resurselor, precum si impactul global asupra mediului, sanatatii populatiei, economiei si societatii, potrivit prevederilor art. 1 si 20.

CAPITOLUL 5 – Subproduse

Art. 5 – Este considerat subprodus, si nu deseu potrivit definitiei de la pct. 9 din anexa nr. 1, o substanta sau un obiect care rezulta în urma unui proces de productie al carui obiectiv principal nu este producerea acestuia si care îndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

 1. a) utilizarea ulterioara a substantei sau a obiectului este certa;
 2. b) substanta sau obiectul poate fi utilizat direct, fara a fi supus unei alte prelucrari suplimentare celei prevazute de practica industriala obisnuita;
 3. c) substanta sau obiectul este produs ca parte integranta a unui proces de productie;
 4. d) utilizarea ulterioara este legala, în sensul ca substanta sau obiectul îndeplineste toate cerintele relevante referitoare la produs, la protectia mediului si protectia sanatatii pentru utilizarea specifica si nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sanatatii populatiei.

CAPITOLUL 6: – Incetarea statutului de deseu

Art. 6 – (1) În cazul în care anumite categorii de deseuri au trecut printr-o operatiune prevazuta în anexa nr. 3 si daca îndeplinesc criteriile specifice stabilite de Comisia Europeana, acestea înceteaza sa mai fie considerate deseuri, în sensul prezentei legi.

(2) Deseurile care înceteaza sa mai fie considerate deseuri, potrivit prevederilor alin. (1), înceteaza sa mai fie considerate deseuri în scopul atingerii obiectivelor de valorificare si reciclare prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotarârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotarârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, Hotarârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de alte acte normative.

(3) În lipsa criteriilor stabilite la nivel comunitar mentionate la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate decide, prin ordin al ministrului, pentru fiecare caz, daca un anumit deseu a încetat sa fie considerat ca atare, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic si asupra mediului, realizate de aceasta sau de orice alta autoritate/institutie de la nivel national ori european, cu respectarea urmatoarelor conditii:

 1. a) substanta sau obiectul este utilizat în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;
 2. b) exista o piata sau cerere pentru substanta ori obiectul în cauza;
 3. c) substanta sau obiectul îndeplineste cerintele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice si respecta legislatia si normele aplicabile produselor;
 4. d) utilizarea substantei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau sanatatii populatiei.

(4) Ordinele prevazute la alin. (3) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societtii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL 7 – Lista deseurilor

Art. 7 – (1) Lista deseurilor aprobata de catre Comisia Europeana se preia în legislatia nationala prin hotarâre a Guvernului.

(2) Lista deseurilor este obligatorie pentru a determina daca un deseu trebuie considerat deseu periculos.

(3) Includerea unui obiect sau a unei substan_e pe lista nu înseamna ca respectivul obiect ori respectiva substanta se considera ca fiind deseu în orice împrejurare.

(4) O substanta sau un obiect este considerat deseu numai în cazul în care corespunde definitiei prevazute la pct. 9 din anexa nr. 1.

Art. 8 – (1) Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa încadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate în lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1).

(2) În cazul unui tip de deseu care se încadreaza potrivit listei deseurilor prevazute la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite în func_ie de posibila prezen_a a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante.

(3) Laboratorul de referinta din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, denumita în continuare ANPM, analizeaza cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea si încadrarea deseurilor.

(4) Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, în scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora.

(5) Producatorii si detinatorii de deseuri autoritati publice de aparare, ordine publica si

siguranta nationala sunt obligati sa încadreze în codurile prevazute în anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, fiecare tip de deseu generat de propria activitate, pe baza reglementarilor specifice pentru gestionarea deseurilor.

Art. 9 – (1) Pe baza originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante puse la

dispozitie de producatorii si detinatorii de deseuri prevazuti la art. 8 alin. (4) si (5), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului considera ca un deseu este periculos chiar daca acesta nu figureaza ca atare pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1), daca acesta prezinta una sau mai multe dintre proprietatile prevazute în anexa nr. 4.

(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica Comisiei Europene, cu celeritate, deseurile considerate ca fiind periculoase si care nu figureaza ca atare pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) si le consemneaza în raportul prevazut la art. 48 alin. (3), furnizând Comisiei Europene toate informatiile relevante.

Art. 10 – (1) În cazul în care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului detine dovezi care arata ca un deseu care figureaza pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) ca fiind periculos nu prezinta niciuna dintre proprieta_ile prevazute în anexa nr. 4 poate considera acest deseu ca fiind nepericulos.

(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica Comisiei Europene, cu celeritate, cazurile prevazute la alin. (1), furnizând toate informatiile relevante în vederea revizuirii listei deseurilor.

Art. 11 – Reclasificarea deseurilor periculoase ca deseuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentratiile initiale de substante periculoase pâna la un nivel mai mic decât nivelul prevazut pentru ca un deseu sa fie definit ca fiind periculos.

CAPITOLUL 8 – Raspunderea extinsa a producatorului

Art. 12 – (1) În vederea prevenirii, reutilizarii, reciclarii si a altor tipuri de valorificare a deseurilor, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului promoveaza sau, dupa caz, propune masuri cu caracter legislativ ori nelegislativ prin care producatorul produsului, persoana fizica autorizata sau persoana juridica ce, cu titlu profesional, proiecteaza, produce, prelucreaza, trateaza, vinde ori importa produse este supus unui regim de raspundere extinsa a producatorului.

(2) Masurile prevazute la alin. (1) includ, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

 1. a) încurajarea adoptarii, înca din faza de proiectare a produselor, a unor solutii care sa reduca impactul asupra mediului si generarea de deseuri în procesul de fabricatie si pe perioada de utilizare a produselor si care sa asigure respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3), atunci când acestea devin deseuri;
 2. b) încurajarea productiei si comercializarii de produse cu utilizari multiple, durabile din punct de vedere tehnic si care, dupa ce devin deseuri, pot fi valorificate în mod corespunzator si a caror eliminare este compatibila cu principiile de protectie a mediului;
 3. c) acceptarea produselor returnate si a deseurilor rezultate dupa ce produsele nu mai sunt folosite si asigurarea gestionarii ulterioare a acestora fara a crea prejudicii asupra mediului sau sanatatii populatiei, precum si asumarea raspunderii financiare;
 4. d) punerea la dispozitia publicului a informatiilor disponibile cu privire la caracterul reutilizabil si reciclabil al produselor.

(3) În vederea aplicarii raspunderii extinse a producatorului se iau în considerare fezabilitatea tehnica si viabilitatea economica, efectele globale asupra mediului si sanatatii populatiei, precum si impactul social, cu respectarea necesitatii de a asigura buna functionare a pietei interne.

(4) Raspunderea extinsa a producatorilor se aplica fara a aduce atingere responsabilitatilor prevazute la art. 22 alin. (1) si art. 23 si legislatiei specifice privind fluxurile de deseuri si a celei privind produsele.

CAPITOLUL 9 – Valorificarea deseurilor

Art. 13 – Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20.

Art. 14 – (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hârtie, metal, plastic si sticla.

(2) Operatorii economici care asigura colectarea si transportul deseurilor prevazute la alin. (1) au obligatia de a asigura colectarea separata a deseurilor prevazute la alin. (1) si de a nu amesteca aceste deseuri.

Art. 15 – (1) Unitatile si întreprinderile care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii:

 1. a) sa detina spatii special amenajate pentru stocarea deseurilor în conditii care sa garanteze reducerea riscului pentru sanatatea umana si deteriorarii calitatii mediului;
 2. b) sa evite formarea de stocuri de deseuri care urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate în urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei;
 3. c) sa adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificarii deseurilor, în momentul achizitiei.

(2) Operatorii economici care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor, prevazute în anexa nr. 3, se înscriu la Ministerul Economiei, Comer_ului si Mediului de Afaceri.

(3) Procedura de înscriere pentru operatorii economici prevazu_i la alin. (2) se stabileste prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, cu avizul ministrului mediului si padurilor, în termen de 120 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL 10 – Reutilizarea si reciclarea

Art. 16 – (1) Autoritatile administratiei publice centrale cu atributii în domeniul protectiei mediului adopta sau, dupa caz, propun masuri adecvate pentru promovarea reutilizarii produselor si activitatilor de pregatire a acestora pentru reutilizare în special prin:

 1. a) stimularea realizarii unor retele pentru repararea si reutilizarea produselor;
 2. b) utilizarea instrumentelor economice;
 3. c) introducerea unor criterii referitoare la achizi_iile publice;
 4. d) stabilirea de obiective cantitative sau alte masuri.

(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului promoveaza reciclarea de înalta calitate prin aplicarea colectarii separate a deseurilor, în masura în care este fezabila din punct de vedere tehnic, economic si de mediu si se conformeaza cu standardele de calitate în sectorul de reciclare respectiv, prin acte normative care se supun aprobarii Guvernului.

Art. 17 – (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca începând cu anul 2012 sa asigure colectarea separata pentru cel pu_in urmatoarele tipuri de deseuri: hârtie, metal, plastic si sticla.

(2) Producatorii de deseuri si autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele îndatoriri:

 1. a) sa atinga, pâna în anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala a cantitatilor de deseuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere si, dupa caz, provenind din alte surse, în masura în care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din deseurile menajere;
 2. b) sa atinga, pâna în anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotarârea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare.

Art. 18 – (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului consemneaza stadiul îndeplinirii obiectivelor prevazute la art. 17 alin. (2) în raportul prevazut la art. 48 alin. (3).

(2) În cazul neîndeplinirii obiectivelor, în raport se includ motivele esecului respectiv si

masurile pe care toti factorii implicati intentioneaza sa le ia în vederea îndeplinirii obiectivelor respective.

CAPITOLUL 11 – Eliminarea

Art. 19 – (1) Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia sa supuna deseurile care nu au fost valorificate unei operatiuni de eliminare în conditii de siguranta, care îndeplineste cerintele art. 20.

(2) Operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru activitatea de eliminare a deseurilor au urmatoarele obligatii:

 1. a) sa asigure eliminarea în totalitate a deseurilor care le sunt încredintate;
 2. b) sa foloseasca cele mai bune tehnici disponibile si care nu implica costuri excesive pentru eliminarea deseurilor;
 3. c) sa amplaseze si sa amenajeze instalatia de eliminare a deseurilor într-un spatiu si în conditii stabilite de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului competente;
 4. d) sa introduca în instalatia de eliminare numai deseurile mentionate în autorizatia emisa de autoritatile competente si sa respecte tehnologia de eliminare aprobata de acestea.

(3) Abandonarea deseurilor este interzisa.

(4) Eliminarea deseurilor în afara spatiilor autorizate în acest scop este interzisa.

CAPITOLUL 12 – Protectia sanatatii populatiei si a mediului

Art. 20 – Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune în pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, în special:

 1. a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
 2. b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 3. c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

CAPITOLUL 13 – Costurile

Art. 21 – (1) În conformitate cu principiul „poluatorul plateste”, costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor se suporta de catre producatorul de deseuri sau, dupa caz, de detinatorul actual ori anterior al deseurilor.

(2) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementeaza categoria de deseuri se stabilesc cazurile în care costurile gestionarii deseurilor urmeaza sa fie suportate în întregime sau partial de catre producatorul produsului din care deriva deseul respectiv si eventuala participare a distribuitorilor unui asemenea produs la aceste costuri.

(3) În cazul deseurilor abandonate si în cazul în care producatorul/detinatorul de deseuri este necunoscut, cheltuielile legate de curatarea si refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de catre autoritatea administratiei publice locale.

(4) Dupa identificarea producatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte atât cheltuielile prevazute la alin. (3), efectuate de autoritatea administratiei publice locale, cât si pe cele legate de actiunile întreprinse pentru identificare.

CAPITOLUL 14 – Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor

Art. 22 – (1) Producatorul de deseuri sau, dupa caz, orice detinator de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20 sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20.

(2) Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru fectuarea operatiunilor de colectare si transport au obliga_ia sa transporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tratare.

(3) Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici prevazuti la alin. (2) au obligatia sa desemneze o persoana din rândul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure îndeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Art. 23 – (1) Producatorul sau detinatorul care transfera deseuri catre una dintre persoanele fizice ori juridice prevazute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuarii unor operatiuni de tratare preliminara operatiunilor de valorificare sau de eliminare completa nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completa.

(2) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protecria mediului, prin actul normativ care reglementeaza categoria de deseuri se stabilesc conditiile cu privire la responsabilitatea gestionarii deseurilor si cazurile în care producatorului initial de deseuri îi revine responsabilitatea pentru întregul lant al procesului de tratare sau cazurile în care responsabilitatea producatorului si a detinatorului de deseuri se poate împarti ori delega între factorii implicati în lantul procesului de tratare.

(3) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protetia mediului, prin actul normativ care reglementeaza categoria de deseuri, în conformitate cu prevederile art. 12, se stabileste daca organizarea activitatilor de gestionare a deseurilor revine partial sau în totalitate producatorului produsului din care deriva deseul respectiv si masura în care distribuitorul produsului respectiv participa la aceasta responsabilitate.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica în masura în care studiile de evaluare efectuate la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului stabilesc oportunitatea împartirii responsabilitatii privind gestionarea deseurilor.

(5) În cazul în care împartirea responsabilitatii privind tratarea deseurilor implica transportul deseurilor peste frontiera României, acesta se poate realiza numai cu respectarea prevederilor comunitare referitoare la transferurile de deseuri.

(6) La controlul si supravegherea transporturilor deseurilor peste frontiera României se

iau în considerare perioadele de tranzitie prevazute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana, precum si cele prevazute prin Hotarârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL 15 – Principiile autonomiei şi proximităţii

Art. 24 – (1)Autoritatea publica centrală pentru protecţia mediului colaborează cu celelalte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor şi cu autorităţile competente din alte state membre pentru crearea unei reţele integrate adecvate de unităţi de eliminare a deşeurilor şi de instalaţii de valorificare a deşeurilor municipale mixte colectate din gospodăriile populaţiei, inclusiv în cazul în care această colectare vizează şi astfel de deşeuri provenite de la alţi producători, ţinând seama de cele mai bune tehnici disponibile, care nu implică costuri excesive, cu respectarea cerinţelor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

(2) Reţeaua este concepută astfel încât să permită Uniunii Europene să asigure prin mijloace proprii eliminarea deşeurilor, precum şi valorificarea deşeurilor menţionate la alin. (1), şi pentru a permite României să acţioneze individual în acest scop, ţinând cont de condiţiile geografice sau de necesitatea de instalaţii specializate pentru anumite tipuri de deşeuri.

(3) Reţeaua prevăzută la alin. (1) şi (2) trebuie să permită eliminarea şi valorificarea deşeurilor în cele mai apropiate instalaţii adecvate, prin cele mai potrivite metode şi tehnici, pentru a asigura un înalt nivel de protecţie pentru mediu şi pentru sănătatea publică.

(4) Prin derogare de la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, România poate limita, în vederea protejării reţelei naţionale, intrările transporturilor de deşeuri destinate incineratoarelor clasificate ca instalaţii de valorificare, în cazul în care autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a stabilit că asemenea transporturi ar duce la necesitatea eliminării deşeurilor naţionale sau ar presupune tratarea respectivelor deşeuri într-un mod care nu este consecvent cu planul naţional de gestionare a deşeurilor.

(5) În cazul în care autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului aplică prevederile alin. (4), aceasta notifică decizia Comisiei Europene.

(6) Aplicarea principiilor autonomiei şi proximităţii nu semnifică obligaţia de a deţine la nivel naţional toate tipurile de instalaţii pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor.

Art. 25 – Agenţiile pentru protecţia mediului şi autorităţile publice locale iau în considerare la elaborarea documentelor strategice locale şi la aprobarea investiţiilor în domeniul gestiunii deşeurilor principiul autonomiei şi proximităţii, fără a aduce atingere planului naţional de gestionare a deşeurilor şi strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor.

CAPITOLUL 16 – Controlul deşeurilor periculoase

Art. 26 – (1) Producătorii/Deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare, tratare sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49 şi 60.

(2) Controlul privind generarea, colectarea, operaţiunile de transport, stocarea temporară şi tratarea în cazul deşeurilor periculoase se efectuează de către instituţiile abilitate prin lege şi are în vedere, în mod deosebit, originea, destinaţia, precum şi măsurile luate de producătorul de deşeuri pentru ambalarea şi etichetarea unor astfel de deşeuri.

(3) Transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României este reglementat prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL 17 – Interzicerea amestecării deşeurilor periculoase

Art. 27 – (1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care pot intra fizic în posesia deşeurilor au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.

(2) Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot autoriza amestecarea dacă:

 1. a) operaţiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor art. 32;
 2. b) sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 20, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate;
 3. c) operaţiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
 4. d) caracterizarea deşeurilor prevăzută la art. 8 alin. (4) permite acest proces.

(4) În situaţiile în care deşeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deşeuri, substanţe sau materiale, fără a fi cazul celor prevăzute la alin. (3), separarea trebuie să fie efectuată numai dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 20.

CAPITOLUL 18 – Etichetarea deşeurilor periculoase

Art. 28 – (1) Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEEşi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.

(2) Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr.1.013/2006.

CAPITOLUL 19 – Deşeurile periculoase rezultate din gospodării

Art. 29 – (1) Prevederile art. 26-28 şi 49 nu se aplică deşeurilor municipale amestecate, provenite din gospodăriile populaţiei.

(2) Prevederile art. 28 şi 49 nu se aplică fracţiunilor separate de deşeuri periculoase provenind din gospodăriile populaţiei până când acestea nu sunt acceptate pentru colectare, eliminare sau valorificare de către o unitate ori întreprindere care a obţinut o autorizaţie sau a fost înregistrată potrivit prevederilor art. 32 sau 36.

CAPITOLUL 20 – Uleiurile uzate

Art. 30 – (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 27 şi 28, producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase trebuie să respecte prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art. 20 în gestionarea uleiurilor uzate.

(2) Activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

(3) Pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate se respectă prevederile art. 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006în cazul transferului de uleiuri uzate dinspre România către ins

talaţii de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori ţări terţe.

CAPITOLUL 21 – Biodeşeurile

Art. 31 – (1) Autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20, au următoarele responsabilităţi:

 1. a) să colecteze separat biodeşeurile, în vederea compostării şi fermentării acestora;
 2. b) să trateze biodeşeurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului;
 3. c) să folosească materiale sigure pentru mediu, produse din biodeşeuri;
 4. d) să încurajeze compostarea individuală în gospodării.

(2) Deşeurile biodegradabile provenite din parcuri şi grădini trebuie să fie colectate separat şi transportate la staţiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare.

(3) În cazul în care biodeşeurile colectate separat conţin substanţe periculoase, se interzice tratarea acestora în staţii de compostare.

CAPITOLUL 22 – Autorizări şi înregistrări

Art. 32 – (1) Toate unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligate să obţină o autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu emisă de către autorităţile competente pentru protecţia mediului.

(2) Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu trebuie să conţină cel puţin următoarele:

a)tipurile şi cantităţile de deşeuri care pot fi tratate;

b)cerinţele tehnice şi de orice altă natură aplicabile amplasamentului în cauză pentru fiecare tip de operaţiune autorizată;

c)măsurile de siguranţă şi de prevenire care trebuie luate;

d)metoda care trebuie aplicată pentru fiecare tip de operaţiune;

e)monitorizarea şi controlul operaţiunilor, după caz;

f)măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară, după caz.

(3) Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu se emite şi se revizuieşte în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005privind protecţia

mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 33 – (1) În cazul în care autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului consideră că metoda de tratare propusă nu este acceptabilă din punctul de vedere al protecţiei mediului, în special atunci când metoda nu este conformă cu prevederile art. 20, aceasta refuză emiterea autorizaţiei/ autorizaţiei integrate.

(2) Autorizaţiile/Autorizaţiile integrate pentru operaţiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deşeurilor municipale solide se emit dacă valorificarea energiei se realizează cu eficienţă energetică mai mare sau egală cu cea prevăzută în anexa nr. 3 pentru operaţiunea R1.

CAPITOLUL 23 – Derogări de la obligaţia de autorizare

Art. 34 – Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului poate acorda, în baza normelor generale stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, unităţilor sau întreprinderilor derogări de la obligaţia prevăzută la art. 32 alin. (1) pentru următoarele operaţiuni:

 1. a) eliminarea propriilor deşeuri nepericuloase la locul de producţie;
 2. b) valorificarea deşeurilor.

CAPITOLUL 24 – Condiţii pentru derogări

Art. 35 – (1) Pentru acordarea derogărilor potrivit prevederilor art. 34 autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte, pentru fiecare tip de activitate, norme generale care să prevadă:

 1. a) tipurile şi cantităţile de deşeuri care pot face obiectul unei derogări;
 2. b) metoda de tratare care trebuie aplicată.

(2) Aceste norme se stabilesc astfel încât să se asigure că deşeurile sunt tratate potrivit prevederilor art. 20.

(3) În cazul operaţiilor de eliminare prevăzute la art. 34 lit. a), normele trebuie să ia în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

(4) Pe lângă normele generale prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte condiţii speciale pentru derogările acordate în cazul deşeurilor periculoase, inclusiv pe tipuri de activităţi, precum şi alte eventuale cerinţe necesare pentru efectuarea diferitelor forme de valorificare şi, unde este cazul, valori-limită pentru conţinutul de substanţe periculoase al deşeurilor şi valori-limită de emisie, fără a excede însă derogările prevăzute la art. 34.

(5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană în legătură cu normele prevăzute la alin. (1)-(3).

CAPITOLUL 25 – Înregistrarea

Art. 36 – (1) În cazul în care structurile enumerate nu fac obiectul cerinţelor privind autorizarea, ANPM menţine un registru cu:

 1. a) operatorii economici care colectează şi transportă deşeuri în sistem profesional;
 2. b) comercianţii sau brokerii;
 3. c) operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34.

(2) Persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să informeze, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului asupra activităţii desfăşurate.

(3)În vederea reducerii sarcinii administrative asociate procesului de înregistrare, agenţiile pentru protecţia mediului comunică ANPM informaţii relevante cu privire la persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. (1).

(4)ANPM elaborează procedura de înregistrare în registrul prevăzut la alin. (1), în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, care va fi aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(5)Instituţiile care desfăşoară activităţi care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională nu se înregistrează în registrul prevăzut la alin. (1).

CAPITOLUL 26 – Planurile de gestionare a deşeurilor

Art. 37 – (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaborează planuri de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional, judeţean, inclusiv al municipiului Bucureşti.

(2) Planul naţional de gestionare a deşeurilor, denumit în continuare PNGD, se elaborează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi acoperă întregul teritoriu geografic al României.

(3) Planul prevăzut la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se notifică Comisiei Europene.

Art. 38 – (1) În baza principiilor şi obiectivelor prevăzute în PNGD şi a cadrului general stabilit prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.951/2007privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor se elaborează/realizează/revizuiesc planurile regionale de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PRGD, de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare ARPM, împreună cu toate consiliile judeţene aparţinând regiunii respective.

(2) PRGD se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Art. 39 – (1) În baza principiilor şi obiectivelor din PNGD şi a cadrului general din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 951/2007se elaborează/realizează/revizuiesc planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PJGD, de către consiliul judeţean, în colaborare cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, denumită în continuare APM, şi planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, denumit în continuare PMGD, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în colaborare cu autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului Bucureşti.

(2) PJGD se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, iar PMGD, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul APM sau ARPM, după caz.

Art. 40 – (1) Realizarea studiilor, expertizelor şi proiectelor necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor poate fi încredinţată cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

(2) Elaborarea şi avizarea planurilor de gestionare a deşeurilor se fac cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

(3) Autorităţile publice şi operatorii economici au obligaţia furnizării datelor necesare elaborării planurilor, potrivit prevederilor legale.

Art. 41 – (1) Planurile de gestionare a deşeurilor cuprind o analiză a situaţiei actuale în domeniul gestionării tuturor categoriilor de deşeuri, precum şi măsurile care trebuie luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, reciclare, valorificare şi eliminare, precum şi o

evaluare a modului în care planurile vor ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor şi dispoziţiilor prezentei legi.

(2) Planurile prevăzute la alin. (1), luând în considerare nivelul geografic şi acoperirea zonei de planificare, trebuie să conţină cel puţin următoarele:

 1. a) obiectivele şi priorităţile autorităţilor administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii obligaţiilor din domeniul gestionării deşeurilor;
 2. b) tipul, cantitatea şi sursa deşeurilor generate în teritoriu, deşeurile care ar putea fi expediate de pe sau pe teritoriul naţional, precum şi o evaluare a evoluţiei viitoare a fluxurilor de deşeuri;
 3. c) schemele existente de colectare a deşeurilor şi principalele instalaţii de eliminare şi valorificare, inclusiv orice aranjamente speciale pentru uleiurile uzate, deşeurile periculoase sau fluxurile de deşeuri abordate de legislaţia specifică;
 4. d) o evaluare a necesarului de noi scheme de colectare, închiderea instalaţiilor de deşeuri existente, infrastructura suplimentară pentru instalaţiile de deşeuri potrivit prevederilor art. 24 şi, dacă este cazul, investiţiile legate de acestea;
 5. e) informaţii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului şi la capacitatea viitoare de eliminare sau de operare a instalaţiilor majore de valorificare, dacă este cazul;
 6. f) politici generale de gestionare a deşeurilor, inclusiv tehnologii şi metode planificate de gestionare a deşeurilor sau politici privind deşeurile care ridică probleme specifice de gestionare;
 7. g) estimarea costurilor pentru investiţiile privind operaţiile de valorificare şi eliminare;
 8. h) etapele care trebuie urmărite de autorităţile responsabile pentru îndeplinirea prevederilor prezentei legi;
 9. i) modul de implementare a planurilor de gestionare a deşeurilor;
 10. j) orice alte informaţii relevante necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor prezentei legi.

(3) Luând în considerare nivelul geografic şi acoperirea zonei de planificare, planurile prevăzute la alin. (1) pot conţine:

 1. a) aspectele organizaţionale legate de gestionarea deşeurilor, inclusiv o descriere a alocării responsabilităţilor între actorii publici şi privaţi care se ocupă cu gestionarea deşeurilor;
 2. b) o analiză a utilităţii şi a adecvării utilizării instrumentelor economice şi de altă natură pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deşeuri, luând în considerare necesitatea menţinerii unei bune funcţionări a pieţei interne;
 3. c) utilizarea unor campanii de sensibilizare şi de informare adresate publicului larg sau unor categorii speciale de consumatori;
 4. d) siturile contaminate istoric de eliminare a deşeurilor şi măsuri pentru reabilitarea acestora.

(4) Planurile de gestionare a deşeurilor respectă cerinţele privind gestionarea deşeurilor stabilite prin art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL 27 – Programe de prevenire a generării deşeurilor

Art. 42 – (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 1 şi 4, adoptă, până la data de 12 decembrie 2013, programe de prevenire a generării deşeurilor la nivel naţional.

(2) Programele de prevenire a generării deşeurilor pot să facă parte din planurile de gestionare a deşeurilor prevăzute la art. 37, din alte programe de politici de mediu sau să fie elaborate ca programe distincte.

(3) În cazul în care programele prevăzute la alin. (1) sunt integrate în planurile de gestionare a deşeurilor sau în alte programe, măsurile de prevenire a generării deşeurilor trebuie identificate clar.

(4) Programele prevăzute la alin. (1) stabilesc obiective de prevenire a generării deşeurilor.

(5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului descrie măsurile de prevenire existente şi evaluează utilitatea exemplelor de măsuri prevăzute în anexa nr. 5 sau a altor măsuri corespunzătoare.

(6) Scopul obiectivelor şi măsurilor prevăzute la alin. (4) şi (5) este eliminarea legăturii dintre creşterea economică şi impactul asupra mediului asociat cu generarea de deşeuri.

(7) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte valorile de referinţă calitative sau cantitative specifice, adecvate pentru măsurile de prevenire a generării deşeurilor, adoptate pentru a monitoriza şi evalua progresul măsurilor, şi poate stabili şi alte obiective calitative ori cantitative şi indicatori specifici pe lângă cele prevăzute de legislaţia comunitară, pe baza unor studii de evaluare.

Art. 43 – (1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

CAPITOLUL 28 – Evaluarea/Monitorizarea şi revizuirea planurilor şi a programelor

Art. 44 – (1) PNGD se monitorizează anual de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin ANPM, se evaluează cel puţin o dată la 6 ani şi se revizuieşte, după caz.

(2) PJGD se monitorizează anual, se evaluează de către APM o dată la 2 ani şi se revizuiesc, după caz.

(3) Revizuirea PJGD se realizează de către consiliul judeţean, în baza recomandărilor raportului de monitorizare/evaluare întocmit de APM.

(4) Revizuirea PRGD se realizează de către ARPM împreună cu toate consiliile judeţene din regiunea respectivă, în baza recomandărilor raportului de monitorizare/evaluare întocmit de ARPM.

(5) Revizuirea PNGD se realizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în baza recomandărilor raportului de monitorizare/evaluare întocmit de ANPM.

Art. 45 – PRGD se monitorizează anual, se evaluează o dată la 2 ani şi se revizuiesc, după caz, de către ARPM împreună cu toate consiliile judeţene din regiunea respectivă.

CAPITOLUL 29 – Participarea publicului

Art. 46 – (1) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului care elaborează şi promovează planurile de gestionare a deşeurilor şi programele de prevenire a generării deşeurilor afişează pe site-ul propriu planurile şi programele, astfel încât părţile interesate, autorităţile relevante, precum şi publicul să aibă:

 1. a) posibilitatea de a participa la elaborarea lor;
 2. b) acces la acestea, odată elaborate.

(2) Participarea părţilor interesate, a autorităţilor relevante şi a publicului la elaborarea planurilor şi programelor promovate se realizează în cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru acele planuri şi programe care sunt supuse acestei proceduri, în conformitate cu prevederile Hotărârii

Guvernului nr.1.076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

CAPITOLUL 30 – Cooperarea

Art. 47 – Autorităţile publice cooperează, dacă este cazul, cu alte state membre interesate şi cu Comisia Europeană la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi a programelor de prevenire a generării deşeurilor prevăzute la art. 37 şi 42.

CAPITOLUL 31- Raportări

Art. 48 – (1) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului informează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu privire la adoptarea sau revizuirea planurilor şi programelor elaborate la nivel local/regional prevăzute la art. 38 şi 39.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană cu privire la adoptarea sau modificarea planurilor şi programelor prevăzute la art. 37 şi 42.

(3) La fiecare 3 ani, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană, prin prezentarea unor rapoarte sectoriale în format electronic, cu privire la implementarea prevederilor prezentei legi.

(4) Aceste rapoarte conţin informaţii cu privire la gestionarea uleiurilor uzate şi la progresele înregistrate în punerea în aplicare a programelor de prevenire a generării deşeurilor şi, după caz, informaţii despre măsurile aplicabile, aşa cum este prevăzut la art. 12, privind responsabilitatea producătorului.

(5) Raportul prevăzut la alin. (3) se transmite Comisiei Europene de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de 3 ani pentru care se întocmeşte.

CAPITOLUL 32 – Păstrarea evidenţei

Art. 49 – (1) Producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, aşa cum sunt definiţi în anexa nr. 1, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligaţi să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.

(2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice, pe lângă evidenţa prevăzută la alin. (1), trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

(3) Agenţia pentru protecţia mediului păstrează pentru scopuri statistice, cel puţin 5 ani, evidenţele prevăzute la alin. (1).

(4) Persoanele juridice/Persoanele fizice autorizate, precum şi producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi ori brokeri sunt obligaţi să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.

(6) La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instituţiile care desfăşoară activităţi care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională transmit evidenţa gestiunii deşeurilor anual, centralizat, la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

(8) ANPM centralizează informaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, colectate de agenţiile pentru protecţia mediului.

CAPITOLUL 33 – Atribuţii şi răspunderi ale autorităţilor competente

ale administraţiei publice centrale şi locale

Art. 50 – (1)Autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestionării deşeurilor este Ministerul Mediului şi Pădurilor.

(2)Alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor sunt: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, instituţiile de ordine publică şi siguranţă naţională şi autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 51 – Ministerul Mediului şi Pădurilor are următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează Strategia naţională de gestionare a deşeurilor şi PNGD;
 2. b) iniţiază şi propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deşeurilor;
 3. c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deşeurilor, elaborate de celelalte autorităţi publice;
 4. d) monitorizează impactul activităţilor de producere şi gestionare a deşeurilor asupra factorilor de mediu;

e )controlează şi reglementează, prin unităţile subordonate, activităţile de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin lege;

 1. f) autorizează, prin unităţile sale subordonate, operaţiunile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;
 2. g) prezintă anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deşeurilor;
 3. h) organizează împreună cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale şi cu organizaţiile neguvernamentale programe de instruire şi educare a populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor;
 4. i) gestionează asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordate României pentru domeniul gestiunii deşeurilor, în limita domeniului său de activitate;
 5. j) îndeplineşte funcţia de autoritate de management în sectorul gestiunii deşeurilor pentru proiectele finanţate de asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordate României.

Art. 52 – Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:

 1. a) evaluează, prin structurile competente, posibilul impact asupra sănătăţii populaţiei determinat de funcţionarea obiectivelor generatoare de deşeuri de orice fel şi/sau a obiectivelor care procesează deşeuri;
 2. b) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, la nivel naţional, şi asigură condiţiile de ducere la îndeplinire a acestora;
 3. c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
 4. d) monitorizează şi controlează activităţile de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin lege;
 5. e) coordonează implementarea prevederilor legislative în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
 6. f) aprobă fonduri autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru monitorizarea şi controlul activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală la nivel local;
 7. g) gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
 8. h) asigură, la nivelul fiecărei unităţi sanitare, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fondurile necesare pentru gestionarea deşeurilor.

Art. 53 – Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează strategii, programe şi politici sectoriale de dezvoltare a activităţilor industriale, cu includerea aspectelor legate de gestionarea deşeurilor industriale de reconstrucţie ecologică, şi urmăreşte implementarea acestora;
 2. b) iniţiază reglementări specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deşeuri industriale, precum şi pentru operaţiunile de reciclare şi de valorificare a acestor deşeuri, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
 3. c) coordonează şi supraveghează activitatea de reciclare a deşeurilor industriale.

Art. 54 – Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are următoarele atribuţii:

 1. a) participă la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare şi urmăreşte realizarea acestora de către operatorii economici aflaţi în subordinea sau în coordonarea sa;
 2. b) participă la elaborarea reglementărilor specifice privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare;
 3. c) participă la elaborarea de reglementări specifice pentru controlarea activităţii de transport al deşeurilor.

Art. 55 – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează strategii şi programe sectoriale de gestionare a deşeurilor rezultate din agricultură şi din industria alimentară şi urmăreşte realizarea acestora de către societăţile comerciale şi alţi operatori economici din aceste sectoare economice;
 2. b) participă la elaborarea de reglementări specifice privind gestionarea deşeurilor provenite din agricultură şi din industria alimentară;
 3. c) avizează propunerile de amplasamente pe terenurile cu destinaţie agricolă pentru instalaţii pentru gestionarea deşeurilor, depozite de deşeuri etc.;
 4. d) aprobă şi controlează modul de utilizare a deşeurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor în agricultură.

Art. 56 – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are următoarele atribuţii:

 1. a) iniţiază şi promovează, împreună cu alte autorităţi competente, acte normative privind securitatea şi protecţia muncii în domeniul gestionării deşeurilor;
 2. b) controlează, prin intermediul instituţiilor abilitate din subordine, şi reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin lege.

Art. 57 – (1) Gestionarea deşeurilor care sunt generate în urma operaţiunilor care au loc în sectorul administrativ al Ministerului Apărării Naţionale se supune prevederilor prezentei legi, în măsura în care aplicarea acesteia nu periclitează păstrarea secretului şi/sau securitatea naţională.

(2) Pentru alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), Ministerul Apărării Naţionale elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor, avizate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

(3) Prin ordin comun al ministrului apărării naţionale şi al ministrului mediului şi pădurilor, controlul respectării de către unităţile din subordinea Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor prezentei legi şi ale altor reglementări privind deşeurile se realizează de către Garda Naţională de Mediu şi personalul cu atribuţii specifice din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 58 – Ministerul Administraţiei şi Internelor are următoarele atribuţii:

 1. a) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală şi asigură condiţiile de ducere la îndeplinire a acestora;
 2. b) sprijină administraţiile publice locale în îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi a altor prevederi legale referitoare la deşeuri.

Art. 59 – (1)Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucureşti, au următoarele obligaţii:

A.la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul municipiului Bucureşti:

 1. a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
 2. b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PRGD şi PJGD;
 3. c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;
 4. d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;
 5. e) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 6. f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea acestora;
 7. g) asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor;
 8. h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;
 9. i) asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală
 10. la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti:
 11. a) elaborează, adoptă şi revizuiesc PJGD/PMGD şi participă la elaborarea PRGD;
 12. b) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean privind gestionarea deşeurilor;
 13. c) acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă tehnică în implementarea PJGD şi PRGD;
 14. d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;
 15. e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului;
 16. f) urmăresc şi asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei legi;
 17. g) asigură monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.

(3) Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu persoanele juridice care preiau obligaţiile producătorilor pentru fluxurile de deşeuri reglementate prin acte normative care transpun directive individuale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite de acestea.

CAPITOLUL 34 – Controlul

Art. 60 – (1) Operatorii economici care efectuează operaţiuni de tratare a deşeurilor, precum şi cei care, cu titlu profesional, asigură colectarea sau transportul deşeurilor, comercianţii, brokerii şi producătorii de deşeuri periculoase fac obiectul unor controale periodice corespunzătoare efectuate de autorităţile competente.

(2) Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea şi transportul deşeurilor se efectuează de către reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu şi au în vedere, în mod deosebit, originea, natura, cantitatea şi destinaţia acestora.

(3) Autorităţile competente pot ţine seama de înregistrările efectuate în baza Schemei comunitare de management de mediu şi audit (EMAS), în special în ceea ce priveşte frecvenţa şi intensitatea controalelor.

(4) În unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională controlul pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează de către structurile interne de specialitate din cadrul acestora.

CAPITOLUL 35 – Sancţiuni

Art. 61 – (1) Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

 1. a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1);
 2. b) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) şi art. 49 alin. (1), (2), (4) şi (5);
 3. c) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 59.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează, după caz, de comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, conform atribuţiilor stabilite prin lege.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) în obiectivele, incintele şi zonele aparţinând structurilor componente ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională se realizează de către personalul specializat din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu împreună cu structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute

la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

(5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere la instanţa competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenţie.

Art. 62 – Prevederile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 61 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 63 – (1) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani următoarele fapte:

 1. a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import;
 2. b) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României;
 3. c) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;
 4. d) introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;
 5. e) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, precum şi de către orice persoană fizică sau juridică a deşeurilor introduse ilegal în ţară, în vederea eliminării, şi/sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.

(2)Tentativa se pedepseşte.

CAPITOLUL 36 – Dispoziţii finale

Art. 64 – Administraţiile zonelor libere sunt obligate să aplice prevederile prezentei legi în zonele pe care le administrează.

Art. 65 – La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, Guvernul va aproba prin hotărâre modalitatea de gestionare a categoriilor de deşeuri prevăzute în prezenta lege.

Art. 66 – Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investiţii, precum şi a planurilor naţionale, judeţene şi sectoriale privind gestionarea deşeurilor se face în condiţiile legii.

Art. 67 – (1)Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.

(2)Anexele se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 68 – (1)La data intrării în vigoare a prezentei legi orice trimitere la art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcută la art. 63 din prezenta lege.

(2)La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001privind gestionarea deşeurilor

industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

(3)Dispoziţiile referitoare la contravenţii intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta lege transpune în legislaţia naţională Directiva 2008/98/CEa Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 312 din 22 noiembrie 2008.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ